loading

Hamar IL tennis ble stiftet i 1903 og har stolte tradisjoner. Klubben har fostret mange norgesmestere og arrangert store mesterskap. Vi har et idyllisk uteanlegg med 4 grusbaner i Hamar Park og i tillegg 2 nyoppussede innebaner i Ankerskogen Idrettshall. HIL Tennis er en klubb i vekst med god sportslig utvikling og et stimulerende miljø for både små og store, konkurransespillere og mosjonister.

Som følge av økt aktivitet og for å bredde trener-teamet søker vi etter tennistrener(e).

Idyllisk uteanlegg med 4 grusbaner i Hamar Park/idyllic outdoor facility with 4 gravel courts in Hamar Park.

Innhold i arbeidet

Oppgaven er å trener barn, unge og voksne, herunder konkurransespillere og mosjonister. I tillegg til vanlige treningstimer tilkommer tennisskole ("camps"). Noe administrativt arbeid kan påregnes. Omfang (stillingsprosent) og opplegg for treningene kan tilpasses aktuelle kandidater.

Kvalifikasjoner

Vi er ute etter trener med minimum trener 1-utdannelse i Norge eller tilsvarende fra andre land. Det er ønskelig med norsk språk, men kun krav om flytende engelsk.

Den som ansettes må fremvise politiattest. Vi er ute etter trener(e) med høyt engasjement og ønske om å skape gode opplevelser og kvalitetsfulle timer på banen, og som liker å jobbe i team. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

HIL Tennis kan tilby gode fasiliteter, engasjerte spillere og et miljø med ambisjoner og vekst. Vi ber interesserte ta kontakt med styreleder Nils Robert Hodnesdal mob 93403813 e-post post@hamar-tennis.no snarest inkl. oversendelse av CV.

Hamar IL Tennis is looking for one or more tennis coaches.

Hamar IL Tennis was founded in 1903 and has proud traditions. The club has fostered many Norwegian champions and arranged major championships. We have an idyllic outdoor facility with 4 gravel courts in Hamar Park and in addition 2 newly renovated indoor courts in Ankerskogen Idrettshall. HIL Tennis is a growing club with good sporting development and a stimulating environment for both young and old, competitive players and exercisers.

As a result of increased activity and to broaden the coaching team, we are looking for one or more tennis coaches.

2 newly renovated indoor courts in Ankerskogen Idrettshall/2 nyoppussede innebaner i Ankerskogen Idrettshall.

Content of the work

The task is to train children, young people and adults, including competitive players and exercisers. In addition to regular training classes, there is a tennis school ("camps"). Some administrative work can be expected. The scope (percentage of positions) and arrangements for the training can be adapted to relevant candidates.

Qualifications

We are looking for a coach with a minimum of coach 1 education in Norway or equivalent from other countries. Norwegian is desirable, but only fluent English is required.
The person hired must present a police certificate. We are looking for one or more coaches with high commitment and desire to create experiences, good and quality hours on the field, and who like to work in teams. Personal fitness will be emphasized.

HIL Tennis can offer good facilities, committed players and an environment with ambition and growth. We ask interested parties to contact Chairman of the board Nils Robert Nodnesdal cell 93403813 or email post@hamar-tennis.no as soon as possible, including sending a CV.

Categories: AdministrasjonTrener