loading

HILs årsmøte 7.juni

Frist for HIL medlemmer/årsabonnenter til å melde seg på til HILs årsmøte 7.juni er tirsdag
1.juni. Siden det er viktige saker som HIL tennisgruppe har reist, håper styret at flere av våre
medlemmer vil delta hvis årsmøtet blir avholdt fysisk eller digitalt. Send e-post til
post@hamaridrettslag.no hvis du ønsker å delta. Forslagene som HIL tennisgruppe har reist
til HILs årsmøte 7.juni er:

 1. Finansieringsplan for rehabilitering og utbygging av Ankerskogen Idrettshall 
   
  HILs årsmøte beslutter en finansieringsplan som innbefatter ombygging av hallen til
  basishall for turn på bane 1 og 2, samt prosjekt- og finansieringsplan for utbygging
  med en tennisbane og klubbhus.
   
  Bakgrunn: Hamar kommune har bevilget 5 millioner til ombygging av Ankerskogen
  Idrettshall. Kommunedirektøren mener at omdisponering i hallen bør forankres på
  HILs årsmøte, og at en finansieringsplan må vedtas av HILs årsmøte før kommunen
  utbetaler, jfr. E-post fra kommunedirektøren 23.03.2021:
   
 2. Fullmakter til undergrupper 
   
  HILs årsmøte beslutter at HILs undergrupper gis fullmakt til å inngå avtaler om
  ansettelser av trenere, innkjøp av utstyr, inngåelse av leiekontrakter o.l som er
  nødvendig for sportslig og administrativ drift av undergruppene.
   
  Bakgrunn: HIL er organisert som ett idrettslag som gjør at undergruppene ikke kan
  opptre som selvstendige rettssubjekter og kan dermed ikke inngå bindende avtaler. I
  den løpende administrative og sportslige driften av undergruppen er det behov for å
  inngå ulike typer avtaler uten at hovedlaget må involveres, slik det har vært
  praktisert i alle år. Derfor forslår HIL tennisgruppe at det gis en generell fullmakt til
  alle undergrupper. Fullmakten kan eventuelt beløpsbegrenses. 

Ekstraordinært årlig møte i HIL tennisgruppe

Det vil bli innkalt til ekstraordinært årlig møte i HIL tennisgruppe når korona-reglene igjen
tillater fysisk oppmøte med inntil 100 personer. Da vil styrets innstilling om å flytte
utebanene til Ankerskogen bli drøftet. Styrets begrunnelse for innstillingen er at:

 • Hamar kommune har igangsatt en reguleringsprosess vedr. tomten på uteanlegget
  siden det planlegges en gang/sykkelvei. Det er risiko for at klubbhuset må rives, og
  at bane 1 forsvinner.
 • I planprosessen er det informert om at det planlegges boliger/næringstomter tett
  på tennisbanene. Uteanlegget og området rundt vil sannsynligvis endre sin karakter
  i fremtiden.
 • Det må jobbes for et best mulig helårstilbud. Reguleringssaken med en eventuell
  erstatning for tapt klubbhus/baner, vil bli lagt inn i våre planer i samarbeid med HIL

som formell eier av anleggene. Det jobbes med alternative løsninger for
hall/utebaner, fortrinnsvis i Ankerskogen. Mye avhenger av foreslått
reguleringsplan for uteanlegget og planlagt reguleringssak i Ankerskogen, og hva
som blir det endelige resultatet i Hamar kommune.

Styret i Hamar IL tennisgruppa

Categories: Administrasjon