loading

Som det ble signalisert på årsmøtet 10.mars, har styret rådført seg med advokat vedrørende oppsigelsen av HIL tennisgruppe i Ankerskogen. Når det gjelder oppsigelsen, er det veldig skjønnspregede temaer retten må ta stilling til, og vi har ingen garanti for at HIL tennisgruppe vil vinne saken. En rettssak vil også være uheldig for Hamar Idrettslag, uansett utfall i retten. Styret er derfor av den oppfatning at saken ikke kan løses på en god måte, verken i media eller i retten. Vi må finne en løsning på konflikten gjennom dialog og samarbeid. Vi er enige med HIL hovedlag om et dialogmøte i slutten av april.

Ettersom Hamar kommune har bestemt at HILs årsmøte må vedta en finansieringsplan for rehabiliteringen av hallen før tilskuddet på 5 millioner utbetales, har styret forventninger om at prosjektmidler til en erstatningsbane med tilbygg blir inkludert i finansieringsplanen. Styret kan kun godta 2 baner til disposisjon for tennis i en midlertidig periode. Vi er innstilt på å bidra betydelig økonomisk inn i prosjektet, såfremt både Hamar Idrettslag /AIAS og Hamar kommune også bidrar til en løsning. Endelig prosjektplan for fase 2 (med en 3.tennisbane, nye banedekker og tilbygg) bør først iverksettes når vi får avklart situasjonen på uteanlegget. Siden vi står i fare for å miste baner både inne og ute (gang og sykkelvei over uteanlegget), må vi se den totale banesituasjonen i sammenheng. Det aller beste ville vært å få både inne- og utebaner på samme sted, i Ankerskogen eller i Hamar Park, gjerne også med padelbaner.

Koronasituasjonen kan gjøre det vanskelig å gjennomføre et fysisk ekstraordinært årlig møte i HIL tennisgruppe som varslet, men forhåpentligvis vil vi kunne innkalle til et slikt møte onsdag 26 mai, i forkant av HILs årsmøte i juni. Saker på agendaen vil være:

  1. Ute- og innendørsanlegget i Hamar Park og Ankerskogen – veien videre, bla.økonomiske investeringer.
  2. Padel – en fremtidig samarbeidspartner i klubb, ikke bare overlatt til kommersielle aktører?
  3. Valg av ny styreleder
  4. Eventuelt

Vi håper mange vil delta på ekstraordinært årlig møte og engasjere seg for tennisens fremtid i Hamarregionen. La oss bruke situasjonen vi har kommet opp i med hallen og uteanlegget som en mulighet til å tenke nytt og helhetlig!

Styret i HIL tennisgruppe
Audun M. Jensen, fungerende leder
Marianne Bjørke
Helene Hjelmeland
Pål Gjersvik
Benedikte Libæk