loading

Både idrettsutøvere og tillitsvalgte har sine spilleregler å følge, men hva når det svikter i det administrative og organisatoriske ledd?

Jeg vil gi min fulle støtte til HIL tennis sitt arbeid med å beholde tre baner. I generasjoner er det lagt ned solid og grundig jobb for tennisidretten slik at både mosjonister, barn, ungdom, veteraner og aktive konkurransespillere har fått mulighet til sportslig utvikling og trivsel. Det har vært mange ressurspersoner som har tatt ansvar for å løfte nivået til det det er i dag. Kunnskap, dugnadsånd, uegennyttig arbeid, redelighet, fair play, samarbeid, mot, åpenhet og ærlighet er verdier som preger klubben. Dette har vært grunnstenene i klubben i alle år. Dessverre ser jeg det har oppstått en dypere interessekonflikt og tillitsbrudd de senere årene.

Når interessen for tennis er stor, er det selvsagt at det vil bli redusert banekapasitet med to baner innendørs. Vi kan derfor ikke forvente oss tilstrekkelig bane og spilletid for alle medlemmene og andre interesserte. Det vil ikke være muligheter for å arrangere turneringer etter nasjonale retningslinjer. Lag og seriespill med fire spillere på laget vil være vanskelig å gjennomføre. Lokale og regionale turneringer, bedriftserier og rankingspill likeså.
Slik det er planlagt nå, vil også tennisgruppen miste klubbrom og utsyn/vindu mot banene. Dette gjør at det ikke kan være tilskuere til trening og kamper - noe som er både inspirerende, lærerikt og motiverende for spillere i alle aldre. Det er også nødvendig med denne oversikten når det skal administreres turneringsspill.

På hele nitti-tallet og midtre del av 2000 var HIL tennis en av de viktigste og største turneringsarrangørene i Norge. Både NM for juniorer, Norges cup, krets og region mesterskap for ulike aldersklasser, samt Grand Prix turneringer med elitespillere på toppnivå ble arrangert. Vi har i mange perioder hatt konkurransespillere på toppnivå, både nasjonalt og internasjonalt. For våre juniorer som vil satse på turneringsspill og utvikle seg teknisk, taktisk, mentalt og fysisk er dette sentralt for å øke kvalitet, nivå og motivasjon.

Tenniskarrieren min og deltagelse i turneringer i både inn- og utland har gitt meg veldig fine opplevelser og nære, varige vennskap. Jeg har fått erfaringer som også har gitt meg personlig vekst utover det rent sportslige. Både seiere og nederlag skal takles. Dette unner jeg flere å oppleve. Å legge tilrette for barn og ungdoms ulike ambisjonsnivå er viktig, slik at de som virkelig ønsker å satse på drømmen sin, kan gjøre det. Det er en kjensgjerning og et faktum, ikke skremselspropaganda, at det vil bli store konsekvenser for HIL tennis når banekapasiteten blir redusert og lokaliseringen av banene i hallen blir endret.

Jeg satt i styret i ATAS da HIL turngruppe i 2006 fikk behov for nye lokaler. Det ble inngått avtale om midlertidig leieforhold i tennishallen på bane 4 i påvente av utredning på egen turnhall. Vi la til rette så godt vi kunne for dette. Bl.a var det behov for mer varme i lokalene enn tidligere slik at utgiftene til strøm ble mer enn doblet. Det er fremsatt påstander den siste tiden at ATAS ble dårlig driftet økonomisk i perioden tennisgruppen hadde flertall i styret frem til 2014. Dette er direkte feil og respektløst ovenfor oss som satt med drift og ansvar i disse årene. Jeg henviser til de årlige regnskapene og årsberetningene innsendt til Brønnøysundregistrene for perioden. Til tross for at turngruppen i flere år ikke klarte sine økonomiske forpliktelser og at HIL hovedlag ikke overførte rettmessige kommunale anleggsmidler fra Hamar kommune til ATAS, klarte vi hvert år å oppnå overskudd med årlige avsetninger til vedlikehold. Tre baner ble rehabilitert og datidens krav på brannverntiltak ble gjennomført. Det ble også i denne perioden nedbetalt betydelig gjeld i selskapet. Dette var en plan for å klare større vedlikeholdsprosjekter i fremtiden. Å bruke økonomi som argument for å gjøre om tennishallen til en idrettshall, er respektløst og kynisk. Eller kanskje det bare er kunnskapsløshet og hukommelsessvikt?
Siden 1995 har ATAS hatt vedtekter som stadfester at hallen skal disponeres som en tennis-og rackethall. I desember -20 ble dette på en ekstraordinær generalforsamling endret med et pennestrøk uten at HIL tennisgruppen verken ble informert eller tatt med inn i denne prosessen.

Vi skal ikke glemme den eneste grunnen til at hallen er der for oss i dag - en gjeng lidenskapelige, dyktige, risikovillige, modige og flinke tennisspillere som ønsket det beste for spillere på alle kategorier og nivå. De gjorde en formidabel innsats og hallen sto ferdig i mars 1990. Dessverre ble det etter fem år vanskelig med drift grunnet finanskrise og økende rente på over 14 %. Det ble refinansiering i 1995 og HIL tennisgruppen kunne ikke stå som juridisk eier da vi var en undergruppe i hovedlaget. Hovedlaget gikk inn som eier, men i praksis har tennisgruppen stått for ansvar og drift frem til vi motstridig mistet flertall i ATAS styret i 2014.

Det er over lengre tid forsøkt dialog og samarbeid uten å lykkes. Respekten for vår mulighet til utvikling på samme nivå som andre grupper i HIL, opplever jeg ikke er tilstede. Årsaken til dette tillitsbruddet synes jeg vi bør reflektere over. At enkeltpersoner har tatt seg friheter til handle uten forankring hos klubbens medlemmer, årsmøtet og styret er høyst kritikkverdig og illojalt. HIL hovedlag sin reduserte forståelse for tennisidrettens behov og manglende kunnskap om hva som gir sportslig utvikling kan også spille inn på dette. Respekt for tennishallens historie og arbeidet som HIL tennis har lagt ned i 118 år likeså.

For meg er det ikke noe alternativ å se tennisgruppens behov bli neglisjert og nedprioritert. Jeg ser stor interesse, dyktige og engasjerte folk i tennisgruppen som gløder for idretten og det gode sosiale miljøet. Da er det liv laga for tre baner, ytterligere vekst både sportslig og miljømessig.

En ytterligere utbygging av hallen slik at både tennis og turn kan få optimale forhold bør være innenfor rekkevidde. Oppgradering av banedekket er nødvendig og en selvfølgelig del av en rehabiliteringsplan. Men det MÅ være garantier og planer for en videre utbygging av tre baner til HIL tennis før rehabiliteringen starter! Når dialog, forhandlinger, forliksråd og alt er prøvd i snart fem år uten å nå frem, ser jeg ikke annen utvei enn å gå videre med denne saken. Jeg håper likevel at fornuften kan seire slik at nye forhandlinger kan gjenopptas umiddelbart. Da ser jeg det naturlig at HIL hovedlag og AIAS kommer med nye, konstruktive innspill til styret i HIL tennisgruppen.

Kjersti Smee Jensen,
tidligere aktiv konkurransespiller på junior- og seniorlandslaget, trener i HIL tennisgruppen og Heming Tennis, kursleder trener 1, tillitsvalgt Norges Tennisforbund, leder og styremedlem av ATAS og HIL tennis over en 15-års periode. Nåværende lidenskapelig tennisspiller og medlem av HIL siden jeg var 5 år.