loading

Ankerskogen Tennis AS (ATAS) har sagt opp leieavtalen fra 2010 med virkning fra 31.juli 2016. Hva innebærer dette?

Klubben har protestert på oppsigelsen siden vi ikke har misligholdt avtalen og mener oppsigelsen er urimelig. ATAS (heleid av HIL) har reist en forliksklage mot HIL hovedlag/HIL tennisgruppe for å få rettens medhold i at avtalen kan sies opp. Partene vil bli innkalt til en forliksmøte der man prøver å komme til enighet. Hvis så ikke skjer, vil forliksrådet konkludere. Hvis en av partene ikke er tilfreds med løsningen i forliksrådet, kan saken bli stevnet for retten. HIL tennisgruppe vil sannsynligvis ikke bli innkalt til møte i forliksrådet før etter ferien.

Hva går konflikten ut på?

ATAS mener HIL tennisgruppe betaler altfor lite i leie og vil frata klubben eksklusiv bruks- og utleierett. ATAS ønsker å leie ut mer til andre idretter enn tennis, f. eks turn på bane 3. De vil at HIL tennisgruppe skal leie en fastsatt ramme timer mer som en vanlig leietaker. Utover rammen skal HIL tennisgruppe betale tilnærmet markedspris. ATAS vil også overta mye av styringen av utleien. Hallen vil da etter vår mening gå fra å være en spesialhall for tennis til å bli en flerbrukshall. Tennissportens utviklingsmuligheter vil dermed bli sterkt redusert.

Har klubben hatt en for god leieavtale ?

Nei. Det er viktig å få frem at vi ikke har hatt en ordinær leieavtale, men ansvar for daglig drift av tennisbanene siden 1995 og det totale tennisfaglige driftsansvaret fra 2010. En slik modell har medført betydelig reduserte kostnader for ATAS. I gjennomsnitt har HIL tennis bidratt med ca. 1,25 årsverk pr. år i driften av hallen, omregnet til ca. 8-10 millioner i besparelser for ATAS siden 1995. Dette er hovedgrunnen til at ATAS i dag har en god økonomisk situasjon.

Medlemmer i HIL tennisgruppe har altså bidratt med ca. 30 årsverk og 50 000 dugnadstimer i Ankerskogen Tennishall siden åpningen i 1990.

Dugnadsinnsatsen har vært formidabel med daglige hallvakter/ukevakter i 17 år, regnskapsføring, utvikling og drift av klubbens nettbaserte bookings-/lysstyringssystem, samt løpende vedlikehold som for eksempel renhold, maling, snekring, søppelplukking og skifte av lyspærer. Dugnadsinnsatsen har muliggjort gode rabatter for medlemmer, for tiden kr 50 pr. time for juniorer og kr. 150,- /200 pr. time for seniorer. All utleieinntekt har gått til å støtte kurs- og trening for juniorer, dvs. stimulere til økt aktivitet. Uten den frivillige innsatsen ville det ikke vært mulig å spille tennis hele året til en forsvarlig en pris. Med kun 2-4 spillere på banen trenger tennis en beskyttelse mot en mer kommersiell drift.

Hvordan har den økonomiske driften av hallen vært?

HIL tennisgruppe styrte driften fra 1995 til 2014. I denne perioden ble hallen meget tilfredsstillende økonomisk drevet med nedbetaling av gjeld fra 2,1 millioner i 1995 til kun 387 000 kr. i 2014. Nødvendig vedlikehold og investeringer ble gjort (for eksempel nytt banedekke i 2010 til 350.000 kr. ) og plan for oppgradering av taket ble utarbeidet i 2012. Jeg vil påstå at den økonomiske situasjonen var meget god da HIL tennisgruppe valgte å gå ut av styret i 2014. Påstander fra ATAS om dårlig drift og behov for opprydding har vært grovt fornærmende.

Hvordan ser du på situasjonen etter årsmøte i HIL ?

Min erfaring med drift av tennishaller i Norge er at god drift krever spesialkompetanse på tennis og ikke minst et sterkt engasjement for tennis. På samme måte krever drift av turnhallen og friidrettsanlegget på Børstad spesialkompetanse på sine fagfelt. Jeg synes årsmøtet i HIL ikke viste  forståelsen for dette faktum siden vi kun fikk valgt inn en av fem styrerepresentanter i ATAS.

Jeg forstår at HIL turn ønsker en utvidelse av turnhallen, men turnprosjektet trenger ikke å gå på bekostning av tennisen. At HIL turn fikk stemt frem en ekstra turnrepresentant i styret selv om turngruppen var en del av valgkomiteens innstilling på 2 tennisrepresentanter, synes jeg ikke var fair-play. HIL tennisgruppe respekter likevel den demokratiske avgjørelsen og vil gjøre en så god jobb som mulig med vår ene representant, Arve Sjølstad. Jeg har et håp om at den nye HIL-lederen, Morten Aspeli, ønsker en løsning som er god for alle parter, slik at vi unngår en destruktiv og ressurskrevende rettsprosess.

Hva skjer hvis ATAS vinner frem og avtalen med HIL tennis blir sagt opp?

HIL tennisgruppe vil da stå uten avtale og blir ”kastet” ut av hallen. Det blir i beste fall en midlertidig pause i tennisklubbens utleiedrift og trening/kursvirksomhet inntil en eventuell ny akseptabel avtale foreligger. HIL tennisgruppe vil avslutte all dugnadsinnsats knyttet til daglig drift og vedlikehold av tennisbanene. Klubben vil rykke tilbake til hverdagen på 80-tallet der tennisklubben primært brukte sine ressurser på uteanlegget i Hamar Park.

Med behov for til dels store økonomiske oppgraderinger av klubbhuset i Hamar Park, vil det ikke være fornuftig å ta stor risiko i en eventuell ny avtale. Å leie tennistimer i hallen vil sannsynligvis bli dyrere. Tennis må dessuten dele hallen med flere idretter og tilgjengeligheten for tennisspill vil bli redusert.

Hvordan er det å stå i konflikten?

Det har vært nødvendig å stå opp for tennisens fremtid, men også meget frustrerende å bruke så mye energi på en konfliktsak. Det er rett og slett trist at HIL velger konfrontasjon mot sine egne. Jeg må samtidig fokusere på det som er positivt. Tennisen er i vekst med økt medlemstall (nærmer oss 200) og vi har flere brukere av hallen enn på mange år (650). De økonomisk/administrative systemene er godt utviklet, og klubben ligger i front på bruken av sosiale medier. Lagtennisen skaper igjen gode miljøer, og vi har som første klubb i Norge startet opp med Connect & Play- rankingspillet. Hvis vi får kontinuitet på trenersiden, tror jeg vi også kan få fart på juniormiljøet igjen.

Med store ønsker om mange herlige tennisstunder i idylliske Hamar Park i sommer! Tennis er gøy hele livet!

Audun M.Jensen, leder HIL tennisgruppe

Audun M. Jensen, leder HIL tennisgruppe