loading

Årsmøte-Hammer

Tid: Onsdag 16.mars 2016 kl. 1800
Sted: Ankerskogen Tennishall

Dagsorden:
1. Konstituering av årsmøte
2. Godkjenning av innkalling til årsmøte
3. Godkjenning av dagsorden
4. Valg av møteleder og valg av referent
5. Valg av 2 representanter til å skrive under årsmøteprotokollen
6. Styrets beretning for 2015
7. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse for 2015
8. Fastsettelse av medlemskontingent for 2017
9. Innkomne forslag. Forslag må være styret i hende innen onsdag 9.mars
10. Budsjett 2016
11. Valg